Infolinka / objednávky: +420 465 612 584

FLORFIT

Plod a květ

01

podporuje násadu květů a plodů

02

rychlá reakce rostlin

03

lepší vybarvení květů a plodů

04

kompletní živiny včetně stopových prvků nezbytných pro zdravý růst

05

100% rozpustné

06

NPK hnojivo s mikroprvky

07

snadné dávkování KOMPLETNÍ výživa

08

na 500 litrů zálivky

09

odměrka součástí balení

Hnojivo FlorFit „Plod a květ“ je díky vyššímu obsahu draslíku vhodný pro kvetoucí hrnkové a záhonové rostliny. Tento produkt obsahuje NPK, Mg a kompletní řadu stopových prvků.

Florfit je krystalické hnojivo zcela rozpustné ve vodě s kompletním obsahem živin, včetně stopových prvků, které jsou po rozpuštění ve vodě rostlinám dobře dostupné. Podporuje růst a kvetení a následně větší násadu plodů.

 

Použití:

Hnojivo Florfit „Plod a Květ“ používáme ke hnojení zeleniny, jahod, drobného ovoce, ovocných a okrasných dřevin, růží, trvalek, balkónových rostlin, kvetoucích pokojových rostlin.

Rostliny doporučujeme sázet do substrátu Florcom.

 

Doporučené dávkování:

Rozmíchejte jednu odměrku v 10 litrech vody (1 odměrka=12ml což odpovídá 10g hnojiva). Po cca 30sec. dojde k úplnému rozpuštění hnojiva a roztok je připraven pro použití. Zalévejte 1x týdně do nasycení substrátu, popř. nalijte do zásobní misky u samozavlažovacích květináčů. Uvedené dávkování je orientační pro běžnou potřebu rostlin. Pro přesné stanovení dávky je třeba vycházet z rozboru půdy.

 

Doba použitelnosti: neomezená

Skladování: skladujte v suchu v původním obalu

Výrobce: BB Com s.r.o., Kunčická 465, 561 51 Letohrad

Dodavatel pro SR: T-TAKÁCS, s.r.o., Hlavná 151, 900 29 Nová Dedinka

Původ hnojiva: Everris International B.V., Nijverheidsweg 1-5, 6422 PD, Heerlen, Nizozemsko

Nebezpečí: H318: Způsobuje vážné poškození očí. H272: Může zesílit požár; oxidant. Obsahuje Dusičnan amonný (CAS 6484-52-2), Síran draselný (007-011-00-X). P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P221: Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály. V případě požáru haste vodou. P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je leze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310: Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko/lékaře, uchovejte pro tyto případy obal.

Likvidace obalu: Zcela vypotřebujte hnojivo k určenému účelu a čistý obal bez hnojiva odevzdejte do organizovaného sběru k recyklaci. Obaly s nespotřebovanými zbytky hnojiva likvidujte jako nebezpečný odpad.

ikony upozorneni

Hmotnost: 0,5kg +/- 3%

EAN: 859 403 817 0368

 

HNOJIVO ES -Hnojivo

Označení typu: Hnojivo NPK (Mg) se stopovými živinami, směsné hnojivo 16-5-25 (+3,4) se stopovými živinami

Celkový dusík (N)

16%

-          10,4% Dusičnanový dusík

 

-          5,2% Amonný dusík

 

Oxid fosforečný (P2O5) rozpustný v neutrálním citronanu amonném a ve vodě

5%

-          5% (P2O5) vodorozpustný

 

Oxid draselný (K2O) vodorozpustný

25%

Oxid hořečnatý (MgO) vodorozpustný

3,4%

S nízkým obsahem chloru

 

EC Schopnost elektrovodivosti

1,4 mS/cm (1g/litr)

 

Stopovými živinami jsou plně rozpustné ve vodě:

Bor (B)

0,01%

Měď (Cu) v chelátu s EDTA

0,01%

Železo (Fe) v chelátu s EDTA

0,10%

Mangan (Mn) v chelátu s EDTA

0,04%

Molybden  (Mo)

0,001%

Zinek (Zn) v chelátu s EDTA

0,010%

BB Com s.r.o.

Kunčická 465, 561 51
Letohrad, Czech Republic

IČ: 25275992
DIČ: CZ25275992

bbcom@bbcom.cz

Florcom

Profesionální substráty

Florcom

Zahradní centrum, kavárna a velkoobchod

Florcom

Partnerství v distribuci mladých rostlin pro ČR